Saturday, January 2, 2010

Ito ang Araw

Sorry for my late blog for year 2010,

This Song is Based on the Psalm 118, this beautiful psalm is sung during special occasions. Hence were Celebrating the New Year and were also celebrating the First dogma of the Blessed Virgin, her being the Mother of God, Let us ponder how great is God for Choosing Mary to be the worthy dwelling place and to be the Mother of God.

Ito ang araw ng ginawa ng Panginoon;
Tayo'y magsaya at magalak!

Magpasalamat kayo sa Panginoon butihin,
butihin S'ya kanyang gaway'y walang hanggan
sabihin ng sambayan ng Israel,
"Walang hanggan kanyang awa"

Kanang kamay ng Diyos sa Ki'y humango. Ang bisig N'ya sa 'kin tagapagtanggol.
Ako'y hindi mapapahamak kailanman
Ipahahayag ko, l'walhati nya

Ang aking Panginoon moog ng buhay
S'ya ang batong tinanggihan ng tagapagtayo.
kahanga-hanga sa aming mga mata

gawain N'ya; Purihin S'ya!

Ito ang araw na ginawa ng Panginoon,
Tayo'y Magsaya at Magalak!


No comments:

Post a Comment